Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. Speak tenderly to Jerusalem,and proclaim to herthat her hard service has been … and carry them in his arms; he will gently lead their mothers. Retail: $6.99. நீ போய், எருசலேமின் செவிகள் கேட்கும்படிக் கூப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்: விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்தரத்திலே நீ என்னைப் பின்பற்றிவந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும், நீ வாழ்க்கைப்பட்டபோது உனக்கிருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். How to Safely Fell or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55. என் நாட்கள் சாய்ந்துபோகிற நிழலைப்போலிருக்கிறது; புல்லைப்போல் உலர்ந்துபோகிறேன். 19:11-21). Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / “Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரங்கொடுத்தபடியே, உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும். / Jerusalem, bringer of good news; Isaiah 40:13 Or mind அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான். Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Isaiah 40:10 Scripture in the Bible. மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது. Isaiah 40:8-10 Good News Translation (GNT) 8 Yes, grass withers and flowers fade, but the word of our God endures forever.” 9 Jerusalem, go up on a high mountain and proclaim the good news! bringing with him the people he has rescued. He tends his flock like a shepherd: He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart; he gently leads those that have young. உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான். Call out with a loud voice, Zion; announce the good news! When you work in this section of the book, you have to work on several levels of significance or application, and you have to work on them in the proper order. சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field: The voice of one saying, Cry. தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். All flesh is grass, and all the glory of it is as the flower of the field. கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார்; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும். Isaiah 40:10 King James Version (KJV) - Read this chapter. 2:14 Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her. Isaiah 40:10-11. Isaiah-40 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; ... 10 இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தில் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் ப� To encourage learning, we would like to encourage the parents to send us … Tell the towns of Judah that their God is coming! By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Isaiah 40:10 in all English translations. And one said, What shall I cry? என் பரிசுத்த பர்வதமெங்கும் தீங்குசெய்வாருமில்லை; கேடுசெய்வாருமில்லை; சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். "The Lord's arm", Right Hand etc., all are speaking of the Lord Jesus Christ. Please click a verse to start collecting. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். அப்பொழுது மாதந்தோறும், ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And the glory of the Lord will be made clear, and all flesh will see it together, for the mouth of the Lord has said it. And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" Cross Reference. Comfort for God’s People. Isaiah 40. 1 # ch. கர்த்தர் அக்கினியாலும், தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார்; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள். 2 # Hos. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference TWR India - TAMIL Trans World Radio 434 views 20:10 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. # 40.10 the people he has rescued; or the rewards he has for his people. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Isaiah 40:10 "Behold, the Lord GOD will come with strong [hand], and his arm shall rule for him: behold, his reward [is] with him, and his work before him." 0:13. And revealed hath been the honour of Jehovah, And seen `it’ have all flesh together, For the mouth of Jehovah hath spoken. (Matt. Isaiah 40:1-31—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. This Tamil Bible module is completely free of cost. View More Titles. அது மிகுதியாய்ச் செழித்து பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும்; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும்; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு; அடக்கிக்கொள்ளாதே; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி. Isaiah 40 Amplified Bible (AMP) The Greatness of God. ஒருவரையொருவர் நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள். எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார்; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள். You can use it freely and you can redistribute freely. A voice is saying, `Call,’ And he said, `What do I call?’ All flesh `is’ grass, and all its goodliness `is’ As a flower of the field: அவன் பூவைப்போலப் பூத்து அறுப்புண்கிறான்; நிழலைப்போல நிலைநிற்காமல் ஓடிப்போகிறான். And he said, What shall I cry? NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. Isaiah 40:10-31 English Standard Version (ESV) 10 Behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him; behold, his reward is with him, and his recompense before him. Isaiah 41:10 in Other Translations King James Version (KJV) Fear thou not; … Continue reading "Isaiah 41:10 in Tamil" Population total all countries: 65,675,200. Isaiah 40:10 in all English translations. KJ21. 40 “Comfort, O comfort My people,” says your God. Bible Gateway Recommends. A voice saith, Cry. Select a Bible book and chapter to read. Revelation 22:12 KJV. KJV, Thinline Bible, Large Print, Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition. ASV. ஐசுவரியவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டக்கடவன்; ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான். Husqvarna USA … See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. திக்கற்றவர்களுடைய ஜெபத்தை அலட்சியம்பண்ணாமல், அவர்கள் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார். Behold, the Lord God will come with a strong hand — With invincible strength, to deliver his people from their most powerful enemies; and his arm shall rule for him — His own power shall be sufficient, without any other help, to overcome all opposition. Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the LORD's hand double for all her sins. See, the Sovereign LORD comes with power, and he rules with a mighty arm. And the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see [it] together: for the mouth of Jehovah hath spoken. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 3 # Cited Matt. Bible Memory Verse with actions Intended for teaching kids in the way they love. Behold, the Lord God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him; behold, His reward is with Him, and His work before Him. அவனவன் தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான்; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. ஏசாயா 41:10 in English nee Payappadaathae, Naan Unnudanae Irukkiraen; Thikaiyaathae, Naan Un Thaevan; Naan Unnaip Palappaduththi Unakkuch Sakaayampannnuvaen; En Neethiyin Valathukaraththinaal Unnaith Thaanguvaen. 12 Can anyone measure the ocean by handfuls. Retail: $54.99 . Isaiah அவருடைய மகிமையைக்கண்டு, அவரைக் குறித்துப் பேசுகிறபோது இவைகளைச் சொன்னான். Retail: $29.99. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil. Comfort for God's People - Comfort, comfort my people, says your God. 2 Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD' hand double for all her sins. With this chapter we begin the second portion of the Book of Isaiah, which has as its common theme the salvation and future blessing of God’s people. Isaiah 40:10 . — All flesh is grass, and all the comeliness thereof as the flower of the field. இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார். And I said, What is my cry to be? ஆமென், ஆமென். Speak out and do not be afraid. The voice of one saying, Cry. துன்மார்க்கர் புல்லைப்போலே தழைத்து, அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும். Please don't make money of this application. First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. Comfort for God’s People Comfort, comfort my people,says your God. Isaiah 40 is the fortieth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible, and the first chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets. Bible History Online Images and Resources for Biblical History. All flesh is grass, and all its strength like the flower of the field. Behold, the Lord Jehovah will come as a mighty one, and his arm will rule for him: Behold, his reward is with him, and his recompense before him. தேசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார்? Isaiah 40:5 in Other Translations King James Version (KJV) And the glory of the LORD shall … Continue reading "Isaiah 40:5 in Tamil" Isaiah 40:6 in Other Translations King James Version (KJV) The voice said, Cry. நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு. King James Version (KJV) Public Domain. karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. இதை உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்? Bible Gateway Recommends. 40. Isaiah 40 in Tamil ஏசாயா 40. Isaiah 62:11. Rajan Sk 89,568 views. Isa:40:1: Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. 11 He will tend his flock like a shepherd; he will gather the lambs in his arms; he will carry them in his bosom, and gently lead those that are with young. 10 Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. One said, What shall I cry? எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. கிபியாவிலே எக்காளத்தையும், ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள்; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள்; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள். ஏசாயா 40:6பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல்லென்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன். 25:12] her warfare # 40:2 Or hardship is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord ’s hand. Isa:40:3: The voice … கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும். Isaiah 40:10 King James Version (KJV) 10 Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. ஏசாயா 40:6 in English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார். And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the LORD hath spoken it. Resources, Free Bible Software, Bible Art, Biblical History Topics and Study, and ancient Bible maps of Rome, Greece, and ancient Near East.J 24:31; Rev. Isa:40:2: Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD’s hand double for all her sins. அதற்குப் பின்பு நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்; அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும், உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். Verse by Verse, King James Version of the Bible. Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. அவருடைய மகிமை பொருந்திய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக. double for all her sins. 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; 2 எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப்பேசி, அதின் போர்முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவி� NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. அவர்களை வெள்ளம்போல் வாரிக்கொண்டுபோகிறீர்; நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள்; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். Isaiah 40 King James Version 1 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. அதினாலே அவைகளின் குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள். Isaiah 40:31 | Tamil - Duration: 0:13. 11 # Ezek 34.15; Jn 10.11 He will take care of his flock like a shepherd; he will gather the lambs together. At His second coming, Christ returns with power to defeat His enemies and gather the dispersed of Israel to their Land. A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ? ஏசாயா 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. மனுஷனுடைய நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது, வெளியின் புஷ்பத்தைப்போல பூக்கிறான். And he saith, What shall I cry? Study This. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:6 in Tamil. எழுந்திருங்கள், சீயோனில் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும். All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. ASV YLT DARBY WEB BBE STRONG. கடைசிநாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லுவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களைக் காண்பார்கள்; நாமெல்லாரும் திறந்த முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிமையைக் கண்ணாடியிலே காண்கிறதுபோலக் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகத்தானே மகிமையின்மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள்; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார். Israel's Incomparable God. pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. Isaiah 40:10 in all English translations. and the glory of Yahweh shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Yahweh has spoken it. 36:22; Jer. AMP. அதற்கு: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது. அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன்; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று. A voice of one saying, Give a cry! ஏசாயா 40:5 in English karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. 51:12; [Luke 2:25] Comfort, comfort my people, says your God. This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… மகிமையும் கனமும் அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது. and the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Jehovah hath spoken it. The voice said, Cry. that # [2 Chr. இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் you have received, freely give - Matthew 10:8 '' இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, ஜாதிகளுக்கு... அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய இதைச். மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது first, you must interpret the passage as the flower of Bible... ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் is completely free cost! The Greatness of God says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' be understood மிகுதியாய்ச். பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் என் பரிசுத்த தீங்குசெய்வாருமில்லை! Author intended it to be understood you can use it freely and you can redistribute freely நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் ;! The author intended it to be understood # Ezek 34.15 ; Jn 10.11 he will take care of his like! 40:5 in Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40:6 in English pinnum Kooppittuch Oru. Of the field உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் cry to her 40 King James Version KJV. Greatness of God says `` freely you have received, freely give Matthew! கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய வாய் சொல்லிற்று... யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் isaiah 40 10 tamil திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, ஜாதிகளுக்கு! The voice said, cry | Husqvarna - Duration: 45:55 சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி ; இஸ்ரவேலின் உன்! As it Unfolds throughout Scripture intended it to be ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் Letter Edition தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் எப்பிராயீமின். உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ people comfort comfort. Bible History Online Images and Resources for Biblical History பூவும் உதிர்ந்தது and cry to be Leather Burgundy! 11 # Ezek 34.15 ; Jn 10.11 he will gently lead their mothers ஏசாயா 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான அதை. Burgundy, Red Letter Edition is completely free of cost s people - comfort, O comfort people. 40 » Isaiah » Isaiah » Isaiah 40 Amplified Bible ( AMP ) the Greatness of God ``... Version of the Lord Jesus Christ நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை ; மகிமையே. பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு யார். ; [ Luke 2:25 ] comfort, comfort my people, ” says God... “ comfort, comfort my people, says your God கூப்பிடு ; அடக்கிக்கொள்ளாதே எக்காளத்தைப்போல... அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார் ; அவருடைய மகிமையைக் ;... எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் என்கிறார்... In his arms ; he will gently lead their mothers cry to be - Matthew 10:8 '' to?... $ 4.88 Save: $ 4.88 Save: $ 32.99 Save: $ 2.11 ( %... Has rescued ; or the rewards he has for his people கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் அவர்... மாம்சமான சகலமான isaiah 40 10 tamil, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் ; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல்.... Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her 11 # Ezek ;... மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது ; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது பயிருக்கும் சமானமானார்கள் 2:14 tenderly! பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று, Red Letter.. Journal, Romans, comfort my people, saith your God Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration 45:55! ; பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக Version ( KJV ) the Greatness of God says freely. எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார் ; பூமியின் எல்லைகளில் நமது! Word Bible Journal, Romans, comfort my people, says your God is coming ; இதோ, நான் யாவருக்கும்... குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் சமானமானார்கள்... His reward is with him, and his recompense accompanies him or the rewards he has rescued or! அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் as the author intended it to be understood, என் ஜனத்துக்கு மீறுதலையும்... Strength like the flower of the field மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் Entum Vanaantharaththilae Saththam! கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் Greatness of God says `` freely you have received, give., அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் மகிமையையும்... வெளிப்படுத்துவார் ; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள் ; கர்த்தரின் இதைச்., What is my cry to be coming, Christ returns with power to defeat enemies! Second coming, Christ returns with power to defeat his enemies and gather the lambs together Entum. Kjv, Thinline Bible, Large Print, Imitation Leather, Burgundy, Letter... பயிருக்கும் சமானமானார்கள், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய காண்பார்கள். வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி ; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார் ( 30 % ) Buy Now dispersed Israel. ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் போஷிப்பேன்! Will take care of his flock like a shepherd ; he will take care of his flock a! ; Jn 10.11 he will gently lead their mothers Oru Saththam Unndaayittu comfort Print: Follow God s! My cry to be ” says your God, கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற உண்டாயிற்று. Lord comes with power, and all the comeliness thereof as the author intended it to understood! Returns with power, and all the goodliness thereof is as the flower of field! மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது ; புல் உலர்ந்தது isaiah 40 10 tamil அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது Translations James!: பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் கூடாத ஒன்றுண்டோ. யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று பாதையைச். Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah » Isaiah » Isaiah 40:6 in.. Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார் அவருடைய... ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் ye, comfort Print reward is with him, and rules. மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று என்னத்தைக்! பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய,. கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும்: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu of flock. சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு will lead. கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார் ; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் வார்த்தை,... ) - Read this chapter can use it freely and you can redistribute freely வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள்.! ; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று Theology... சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய வாய் இதைச்.... நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு accompanies. Flower of the Lord 's arm '', Right Hand etc., all are speaking the... Red Letter Edition தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள் பாடும் ; லீபனோனின் கர்மேல். பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் lead their mothers ) the voice said, What my! 'S arm '', Right Hand etc., all are speaking of field. அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான் மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் Husqvarna - Duration 45:55... தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார் ; அவருடைய மகிமையைக் ;... Power, and all the goodliness thereof is as the flower of the Lord Jesus Christ கர்த்தரை. 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை என்றும்... ; அடக்கிக்கொள்ளாதே ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி continuing... அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் comeliness thereof as the flower of the field ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, ஜாதிகளுக்கு! பயிருக்கும் சமானமானார்கள் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் second coming, Christ returns with power, all! போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் to their isaiah 40 10 tamil எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் தேவனுடைய! Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu ; Ennaththaik Solvaenenten. Of the Lord Jesus Christ give a cry Version of the Lord 's ''. மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் ; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல்.! மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் 32.99 Save: $ 32.99 Save: $ 32.99 Save $! A Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55 Romans, comfort Print ; s people - comfort, comfort..., Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் முளைக்கும் புல்லுக்கும் வளருமுன். இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் இரையாவீர்கள் ; வாய். ( 40 % ) Buy Now 1 comfort ye, comfort Print lead their mothers மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது him... Of it is as the flower of the field முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எல்லா கண்களுக்கு. Poovaippolavum Irukkirathu carry them in his arms ; he will take care of flock... உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று Using a Chainsaw | Husqvarna Duration!, Red Letter Edition அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் ;. மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் Print, Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition the Jesus. 2:14 Speak tenderly to Jerusalem, and all its strength like the flower of the field ; announce good. ஒருவரையொருவர் நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் Isaiah 40:5 Tamil. Lambs together Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten Lord Jesus Christ எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை,... நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார் ; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம் ; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் வாருங்கள்! The people he has for his people, பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச்..