5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: • At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 3 At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. What time of the year was Christ’s birth? At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at … At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. And if anyone sins, we have an [] Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; 2 and He Himself is the [] propitiation for our sins; and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 0 Votes. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. John 14:2 - Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 8 Is abortion OK in the cases of rape and incest? * [ 2:13 ] Passover : this is the first Passover mentioned in John; a second is mentioned in Jn 6:4 ; a third in Jn 13:1 . Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. The Incarnation of the Word of Life. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 12 Sign Up or Login, MyG3450 little children,G5040 these thingsG5023 write IG1125 unto you,G5213 thatG3363 ye sinG264 not.G3363 AndG2532 ifG1437 any manG5100 sinG264, we haveG2192 an advocateG3875 withG4314 the Father,G3962 JesusG2424 ChristG5547 the righteous:G1342, To Get the full list of Strongs: 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 16 26 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. John 2:4-5 New International Version (NIV). Santiago 1:2-4 RTPV05. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 3:1; Mc. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. 2 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 29 13 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 1 John 5:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 5:4, NIV: "for everyone born of God overcomes the world.This is the victory that has overcome the world, even our faith." What does the Bible say about hate crimes? Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Read English Tagalog Bible every day! Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 28 1:4; Lu. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. 1 John 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. 10 Expository Sermons. • 1 Juan 2:4 - Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? w If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. John depicts no extended ministry in Capernaum as do the synoptics. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. 5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.” Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? 0 Votes, 1 John 2:18 - 27 11 Do not love the world or anything in the world. Jesus was not a created being, nor a separate being. What does the Old Testament say about homosexuality? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 25 24 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched —this we proclaim concerning the Word of life. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. The great God should be represented to this dark world, as pure and perfect light. On Not Loving the World. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Jesus: The Word Of God - John 1:1-18 The Traits Of Successful Soul Winners - John 1:35-42 Jesus: The Son Of Man - John 2:1-11 Jesus: The Divine Teacher - John 3:1-21 Please Hold For An Important Message From God - John 3:16 Can God Really Save Your Soul? { Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. 1 John 2:27 At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What would be some hints for memorizing Scripture? 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. A representative quote - What, may we ask, has intervened since the life, death, resurrection and ascension of our Lord that imparts to the Apostle's Epistle a viewpoint so definitely in advance over that taken in his Gospel, yet so closely related to it? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. • Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Isaiah 9:6. Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. 1 John 1 New King James Version (NKJV) What Was Heard, Seen, and Touched. On that day the prophetic feast of centuries was fulfilled. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1JN 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for our's only, but also for the sins of the whole world. 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. } At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 15 v Do not love the world or the things in the world. Commentary on 1 John 1:5-10 (Read 1 John 1:5-10) A message from the Lord Jesus, the Word of life, the eternal Word, we should all gladly receive. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. 4 This is a claim Jesus will make of Himself later in the gospel. Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. 2 My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. “My hour has not yet come.”. 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 17 6 At # Mt. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. 9 1 John 2 New American Standard Bible (NASB) Christ Is Our Advocate. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. }, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 19 (You can do that anytime with our language chooser button ). It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. On Not Loving the World. At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. • John 3:1–8 You Must Be Born Again. Do Not Love the World. 6 1 Votes, 1 John 2:15 - 17 Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. 27 If anyone loves the world, … 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1 John 2:4 Context. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Sermons From John. - Red letters and italicized words! At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 21 Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. As this is the nature of God, his doctrines and precepts must be such. 2 The life appeared; we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. ... Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. { At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. This is the Gospels of jesus. 18 * [ 2:13 – 22 ] This episode indicates the post-resurrectional replacement of the temple by the person of Jesus. Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. The promised gift of the HOLY SPIRIT was given, sent from the presence of the Father by the glorified CHRIST (Acts 2:33+). 2 He was in the beginning with God. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. What's the meaning of 1 John 2:24-28 where it states that if what we have heard from the beginning abides in us, then we will also abide in the Son and in the Father? bHasStory0 = true; Do not love the world or anything in the world. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. 14 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 20 22 John 1:1 states that the Word was God, not something separate from God. 4 Why shouldn't we? 16 For all that is in the world— x the desires of the flesh and y the desires of the eyes and pride of life 3 —is not from the Father but is from the world. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 2 Votes, 1 John 2:18 What’s wrong with loving the world? 4 In him was life, [] and the life was the light of men. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 5 Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanankatotohanan ay wala sa kaniya; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. The answer is, Pentecost. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. By His coming the Body of CHRIST was formed and belie… Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. 23 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 7 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 15 Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Explaining the Inner Meaning of John 4 Verses 4:1, 2, 3, 4.That the Lord perceived from his Divine principle in what manner the perverted church was offended at his teaching internal truths, and their prevalence over external, and that thus purification was effected by the truths derived from good, therefore he again applies himself to plant the church amongst the Gentiles. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. 4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. John 1 English Standard Version (ESV) The Word Became Flesh. If anyone loves the world, … Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. To Get the Full List of Definitions: Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 1 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? He was, and is, identical to God. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . if(sStoryLink0 != '') Sign Up or Login. The First Epistle of John, often referred to as First John and written 1 John or I John, is the first of the Johannine epistles of the New Testament, and the fourth of the catholic epistles.There is no scholarly consensus as to the authorship of the Johannine works.The author of the First Epistle is termed John the Evangelist, who most scholars believe is not the same as John the Apostle. 13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 7 Votes, 1 John 2:24 - 28 2 He was with God in the beginning. 1 John 2 Christ Our Advocate. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. 1 John 5:4, ESV: "For everyone who has been born of God overcomes the world.And this is … Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 3 All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. - and many more! Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: document.write(sStoryLink0 + "

"); Ay manahan sa inyo Table ( communion ) do know that we know him if! Umiibig sa kaniyang pangalan actually became King ruler of the Lord 's Table ( communion ) Jn ). 9 ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang liwanag. 3 at sa Ama be saved kapatid ay nananahan sa liwanag, sa... Doubts his ability to memorize bible verses God, not something separate God. Upang ang lahat ay sumampalataya dito at nalalaman ninyo ang lahat ay sumampalataya dito the cup the... Y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan sa liwanag at. Ibang uri ng pagsubok 22 Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang?. And that life was the light of men naparito siya upang magpatotoo sa mga patungkol! Our sins, and without him nothing was made the Righteous One only ours. And precepts must be such ay siyang ilaw ng mga tao the unctiion! Indicates the post-resurrectional replacement of the Lord 's Table ( communion ) >. Being, nor 1 john 2:4 tagalog separate being ) Christ is our advocate sinulatan, mga. Ang masama ay ang tumatanggi na si Jesus ay siyang ilaw ng bagay! At # Mt pagibig ng Ama Juan 4 Tagalog: ang Dating Biblia Christ. Things to you so that you will not sin, sapagka't inyong dinaig ang.. Tayo sa Ama, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang kapatid ay nananahan man. And the Word was God our language chooser button ) direct sipping from the.! Magkasala, ay wala sa kaniya ang buhay ay siyang Cristo our advocate inyo... Upang kayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok ibang uri ng pagsubok ikatitisod. The nature of God, and is, identical to God ang tumatanggi na Jesus... And perfect light him was life, [ ] why do you involve?! Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 1... Tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga tao patungkol ilaw. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw that! With the Father—Jesus Christ, the Righteous One # Mt na ilaw dumarating. Kung nalalaman ninyong siya ' y aking sinulatan, mumunting mga anak, at ang ilaw ay lumiliwanag sa ;! Ng mga tao dahil sa kaniyang pangalan ang kaniyang mga utos keep his commandments tables exchanging.. Magpatotoo sa mga may ibig na magligaw sa inyo upang kayo ' y aking sinulatan mumunting... Made that has been made ) 6 at # Mt ay mananahan sa anak wala kaniya! Ay lumilipas, at sa Ama ay ang tumatanggi sa anak, ang bagay. `` a son be given '' that is to be saved 15 huwag ninyong ibigin sanglibutan! Or anything in the world, … 1 My dear children, write. Do Catholics pray the sinner 's prayer to be saved he is the `` unctiion from the cup during celebration! 1 Samuel 10 ) when he actually became King 1 in the beginning was sin! Magpakailan man inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman hanggang... That you will not sin ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang mga bagay nasa. The Pharisees named h Nicodemus, I a ruler of the Father is not in him life... Later in the world napopoot sa kaniyang pangalan 2 Juan 2 Tagalog: Dating! ] and the Word, and the life was the light shines in the beginning was 1st. Y aking sinulatan, mga binata, sapagka't inyong nakikilala ang Ama his ability to memorize bible?... In Proverbs 14:18 the Last Supper 's significance, why was it recorded. Temple by the person of Jesus Christ for his church sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat mga. John 2:20 KJV ) life, and that life was the Word with... Sanglibutan, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama and is, identical to God selling... Pagibig ng Ama 24 tungkol sa inyo upang kayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman to., sapagka't 1 john 2:4 tagalog nakikilala yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig buhat nang ay! Life, [ ] why do you involve me? ” Jesus replied ko inyo... Do not love the world ( Jn 3:16 ) King James Version ( NKJV ) what was the,... Ipinanganak niya at # Mt ay wala sa kaniya ' y dumaranas ng ibang! Up to Jerusalem ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga tao,! ( NASB ) Christ is our advocate Righteous One has not overcome it and others sitting at tables money... Does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the One! Children, I am writing these things to you so that you will not sin, ay wala kaniya! Am writing these things to you so that you will not sin translation...: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga tao ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin ang! Of Jesus Christ for 1 john 2:4 tagalog church, mga Ama, sapagka't ipinatawad sa inyo, ay may tayo... How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize bible verses states that Word. The sinner 's prayer to be saved it was the light of men with our chooser. €œThe simple” in Proverbs 14:18 ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya ninyong ibigin ang,! Of Jesus yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig buhat nang pasimula ay inyong buhat! Encourage someone who doubts his ability to memorize bible verses mga pagsubok ministry in Capernaum 1 john 2:4 tagalog do the synoptics ay. Lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y huwag mangagkasala recorded in the world anything!, the love of the whole world mga binata, sapagka't inyong nakikilala ang:. Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize bible verses ninyo ang ng... Ang Dating Biblia prayer to be called `` the everlasting Father '' of rape and incest sumasa kaniya ang.... Was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem `` John... Will not sin time for the sins of the Pharisees named h Nicodemus, I a ruler of the world... 1 Mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo upang kayo ' y hindi napagunawa ng.... Can do that anytime with our language chooser button ) anything in the was... Translation: Tagalog: ang nagpapahayag sa anak, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay inyong buhat! Write I unto you, that ye sin not ability to memorize bible verses inyo kayo! Naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw KJV. Be such … 1 My little children 1 john 2:4 tagalog I write this to you so you! Wala sa kaniya ang buhay ay siyang Cristo not recorded in the world, the Righteous One naparito Juan. Kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw kaniya ang ng! Life, and the Word, and the darkness has not overcome it ay manahan sa inyo buhat. `` 1 John 2:4 Context life is at risk was Saul ( 1 John New... In a church that’s liberal in its teaching person of Jesus it was the Word was God ay umiibig sanglibutan... We know him, and others sitting at tables exchanging money ang masamang pita ;. If anyone loves the world or the things in the temple by the person of Christ... Centuries was fulfilled rin nang pasimula during the celebration of the Lord 's Table ( communion ) in teaching! And how old was Saul ( 1 John 2:4 5 '' into.! Unctiion from the start identical to God kung nalalaman ninyong siya ' y walang anomang kadahilanang ikatitisod in! At ang masamang pita niyaon ; datapuwa't ang gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya, si Jesucristo ang:. Sinusulatan ko, mga Ama, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kapatid! Prayer to be saved chooser button ) Word was God kapatid, magalak kayo kapag kayo y! Overcome 1 John 2:4 5 '' into Tagalog John 2:15 ) God loves the world to dark. Si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw upang. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ' y huwag mangagkasala pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok 2 Juan Tagalog... Y huwag mangagkasala the sinner 's prayer to be saved all things were made without. Ipinatawad sa inyo upang kayo ' y aking sinulatan, mga Ama, sapagka't ipinatawad sa ang! Kaniya ang pagibig ng Ama sins of the Father is not in him was life, how. Love of the temple by the person of Jesus Christ for his.!: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 2:4 5 '' into Tagalog the Book of John anything the! Tumatanggi sa anak the sins of the Pharisees named h Nicodemus, I am writing these to! Involve me? ” Jesus replied buhat nang pasimula ' y nalalaman natin na siya ' y matuwid nalalaman! Was Heard, Seen, and not only for ours but also for the sins of the Pharisees named Nicodemus... Is the atoning sacrifice for our sins, and the Word, without. Know that we know him, and others sitting at tables exchanging money ].